https://mobirise.com/

Algemene Voorwaarden


Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Lolpassiebiking , gevestigd te Ambachtlaan 16, 4871 ED Etten-Leur . Op alle producten van Lolpassiebiking zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.


Artikel 1 Definities


1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


o Deelnemer: de persoon of zakelijke klant die een overeenkomst aangaat met Lolpassiebiking voor het deelnemen aan een clinic of reis;


o Product: een door Lolpassiebiking aangeboden, georganiseerde of uitgevoerde dienst of een door Lolpassiebiking gemaakte of geleverd item;


o Clinic: een door Lolpassiebiking georganiseerd eendaags evenement in Nederland, dit kan zijn een clinic, training, tocht of ander evenement;


o Reis: een door Lolpassiebiking georganiseerd meerdaags evenement in binnen- of buitenland of een eendaags evenement in het buitenland;


o Boekingskantoor: het bedrijf dat bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst tussen de deelnemer en Lolpassiebiking


o Overeenkomst: een tussen de deelnemer en Lolpassiebiking gesloten akkoord over deelname aan het door Lolpassiebiking te leveren en door de deelnemer af te nemen product;


o Reisovereenkomst: een overeenkomst tussen deelnemer en Lolpassiebiking voor het deelnemen aan een door Lolpassiebiking georganiseerde reis;


o Zakelijke klant: een bedrijf, instelling of organisatie die een overeenkomst aangaat met Lolpassiebiking voor de organisatie van een één- of meerdaags evenement in binnen- of buitenland, al dan niet vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon handelende uit naam van een bedrijf, instelling of organisatie;


Artikel 2 Overeenkomst


1. De overeenkomst tussen de deelnemer en Lolpassiebiking komt tot stand door boeking van een product.


2. Bij het aangaan van een overeenkomst accepteert de deelnemer de Algemene Voorwaarden van Lolpassiebiking .


3. De boeking van een product kan rechtstreeks en/of via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.


4. Een boeking kan plaatsvinden via internet door het invullen van een aanmeldings- of boekingsformulier, per telefoon, e-mail, fax, per post en mondeling.


5. De reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Lolpassiebiking en de aanvaarding daarvan door de deelnemer, door middel van de digitale inschrijving of het volledig ingevulde en door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier. Indien de deelnemer minderjarig is, wordt er na de digitale inschrijving een verklaring toegezonden die door ouder of voogd ondertekend dient te worden. Pas na terugontvangst van deze ondertekende verklaring komt de inschrijving voor een minderjarige deelnemer tot stand. Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail op de deelnemerslijst.


6. Het aanbod van Lolpassiebiking is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.


7. De deelnemer zal aan Lolpassiebiking voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere deelnemers verstrekken.


8. Een deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst (zoals bijv. leeftijd of niveau), bij de aanmelding kenbaar te maken. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaan.


9. De inhoud van het aanbod van Lolpassiebiking wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website, in de brochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van Lolpassiebiking . De informatie op de website van de Mountainbike Challenge is zo objectief mogelijk samengesteld. Geringe afwijkingen ten opzichte van de te ondernemen reis zijn mogelijk. Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen op de website, in de brochure en prijzen binden Lolpassiebiking niet. Lolpassiebiking kan niet worden gehouden aan de inhoud van foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. De website van Lolpassiebiking verwijst naar andere websites door middel van links. Lolpassiebiking is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gepubliceerde informatie op deze sites. De informatie op de gelinkte websites, is dan ook geen onderdeel van de overeenkomst.


Artikel 3 Betaling


Artikel 3a Betaling van een overeenkomst van een clinic


1. Bij het boeken van een clinic dient het bedrag genoemd in de overeenkomst per direct, zijnde uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de overeenkomst, maar nooit later dan de overeengekomen datum van de uitvoering van de clinic, te worden ontvangen door Lolpassiebiking per overschrijving naar de bankrekening van Lolpassiebiking .


2. Wanneer bij aanvang van de clinic het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Lolpassiebiking zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de clinic. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.


3. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Lolpassiebiking . In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.


4. Bij het sluiten van een overeenkomst uiterlijk 2 dagen voor de uitvoering van de clinic, is het enkel mogelijk het overeengekomen bedrag contant te voldoen bij aanvang van de clinic.


5. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag.


Artikel 3b Betaling van een overeenkomst van een reis


1. Bij de totstandkoming van een reisovereenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 20% van de totale overeengekomen reissom, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.


2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen acht dagen na ontvangst van de factuur zijn ontvangen door Lolpassiebiking.


3. Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de inschrijvingsvoorwaarden. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.


4. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Lolpassiebiking . In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.


5. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50.


Artikel 3c Betaling bij producten niet zijnde een clinic of reis


1. Bij de totstandkoming van een overeenkomst voor een product niet zijnde een clinic of een reis wordt op de overeenkomst vermeld op welke wijze betaald dient te worden en uiterlijk op welke datum de betaling dient te zijn ontvangen door Lolpassiebiking .


2. Wanneer op de aangegeven datum het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Lolpassiebiking zich het recht voor de levering van het overeengekomen product of dienst te weigeren. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.


3. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag, met een minimum van € 50.


Artikel 4 Reissom


1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van Lolpassiebiking zijn omschreven.


2. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Lolpassiebiking bekend waren op het moment van het samenstellen van het programma c.q. de publicatie op de website of het in druk geven van de brochure. Lolpassiebiking behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De verhoging zal maximaal 15% van de reissom bedragen.


Artikel 5 Reisduur en reisprogramma


1. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen.


2. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de deelnemer afgesloten reis en/of annuleringsverzekering, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Tevens is Lolpassiebiking niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien bedoelde wijzigingen zijn toe te rekenen aan Lolpassiebiking , zullen uitsluitend de kosten van extra logies


voor rekening van Lolpassiebiking komen, en zulks alleen indien tijdens de reis pas blijkt dat er sprake is van noodgedwongen verlenging van de reisduur.


Artikel 6 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten


1. De deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de deelnemer de door Lolpassiebiking verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.


2. Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.


3. Tenzij anders overeengekomen c.q. vermeld worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) uiterlijk 14 dagen voor vertrek aan de deelnemer toegezonden. De deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan Lolpassiebiking te melden.


4. Lolpassiebiking is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.


5. Indien de deelnemer deel neemt aan een reis, clinic of ander evenement waarbij de deelnemer het vervoer naar de locatie zelf dient te regelen, ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig boeken of regelen van vervoer geheel bij de deelnemer zelf. Lolpassiebiking kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of niet kunnen deelnemen aan de reis, clinic of ander evenement. De deelnemer heeft in dit geval ook geen recht op restitutie van het bedrag genoemd in de overeenkomst.


Artikel 7 Wijzigingen door de deelnemer


1. Tot 6 weken voor de dag van vertrek kan de deelnemer om wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Wijziging is alleen mogelijk op gelijksoortige reizen en mag niet het karakter van annulering hebben. Uitstel van de vertrekdatum wordt in de regel beschouwd als annulering. Het verzoek tot wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht.


2. De wijzigingskosten bedragen minimaal € 30 per persoon per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en de eventuele meerkosten die door de omboeking zijn ontstaan. Indien er andere kosten aan de wijziging zijn verbonden staat dit bij de inschrijfvoorwaarden vermeld.


Artikel 8 Annulering


Artikel 5a Annulering van een clinic


1. Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient schriftelijk of per email te geschieden. De datum waarop het schriftelijke of digitale annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:


o Bij annulering van 2 of meer weken voor datum van de clinic is 100% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd, echter in dat geval kan de deelnemer op een andere overeen te komen datum de clinic alsnog volgen;


o Bij annulering van 48 uur voor vertrek voor datum van de clinic is 100% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd.


Artikel 5b Annulering van een reis


1. Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:


o Bij annulering van 42 dagen of meer voor vertrek is de deelnemer 20% van de reissom verschuldigd met een minimum van € 50, of de ingevolge artikel 3b geldende minimum (aan)betaling;


o Bij annulering van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek is de deelnemer 50% van de reissom verschuldigd;


o Bij annulering van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek is de deelnemer 75% van de reissom verschuldigd;


o Bij annulering binnen 14 dagen voor vertrek, op de dag van vertrek of na de dag van vertrek is de deelnemer 100% van de reissom verschuldigd.


2. Een deelnemer die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:


o Dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in de plaatsstelling;


o Dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;


o Dat de andere persoon voldoet aan de eisen die aan de deelnemer worden gesteld inzake conditie, techniek, gezondheid en overige, dit ter beoordeling van Lolpassiebiking ;


o Dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het de door Lolpassiebiking verstrekte informatie en de inschrijf- en reisvoorwaarden;


o Dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek wordt ingediend en is ontvangen door Lolpassiebiking .


3. De deelnemer en de voor de deelnemer in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Lolpassiebiking voor betaling van de op het moment van de in de plaatsstelling ten name van de deelnemer openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.


Artikel 9 Wijzigingen door Lolpassiebiking


Artikel 9a Wijzigingen door Lolpassiebiking bij een clinic


1. Lolpassiebiking spant zich tot het uiterste in om de clinic te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de clinics die Lolpassiebiking aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de clinic aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) op een andere locatie wordt gestart of dat de clinic komt te vervallen. Lolpassiebiking spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Lolpassiebiking en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de overeenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke overeenkomst.


2. Alle in artikel 9a genoemde wijzigingen in de overeenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld. 3. Indien de in artikel 9a genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal Lolpassiebiking ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de clinic. In geval het voor Lolpassiebiking onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, kan Lolpassiebiking hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 9b Wijzigingen door Lolpassiebiking bij een reis


1. Lolpassiebiking spant zich tot het uiterste in om de reis te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die Lolpassiebiking aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden, lawinegevaar, slechte conditie of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type, wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, dat van bepaalde etappes de route wordt gewijzigd of dat de etappe komt te vervallen, etc.. Lolpassiebiking spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Lolpassiebiking dient zich in dat geval tot het uiterste in te spannen aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Lolpassiebiking en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.


2. De in artikel 9b.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 6.2 van het wetsvoorstel houdende aanpassing van Boek 7 BW aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende pakketreizen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1992, 22 506, nrs. 12). De deelnemer kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de deelnemer op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens Lolpassiebiking hebben.


3. De in artikel 9b.1 genoemde weersomstandigheden betreffen in het bijzonder de mountainbikereizen, zoals Eifel en Ardennenweekend in verband met condities van de paden en de omstandigheden op de route. Indien de omstandigheden hiertoe dwingen, zoals hevige regenval, dan kunnen (gedeelten van) het programma worden geannuleerd. Het niet doorgaan van (gedeelten van) het programma tengevolge van de hiervoor genoemde omstandigheden valt niet onder een tekortkoming in de nakoming door Lolpassiebiking . In een dergelijk geval zal de leiding een passend alternatief proberen samen te stellen. Voor de mountainbikereizen waarbij van overnachtingplaats naar overnachtingplaats wordt gefietst kan dit betekenen dat de etappe wordt gereden met alternatief vervoer, zoals een auto. De leiding zal altijd trachten het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De eventuele extra kosten die hierdoor


kunnen ontstaan, zoals vervoer en alternatieve accommodatie komen voor rekening van de deelnemers, tenzij zij dat nadrukkelijk afwijzen, in welk geval de leiding beperkingen heeft in het aanbieden van een aantrekkelijk alternatief. Lolpassiebiking is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten ten gevolge van wijzigingen door omstandigheden als hier genoemd. De deelnemer is zich ervan bewust dat door deze plaatselijke omstandigheden de reis anders zou kunnen verlopen dan de deelnemer op grond van de reisovereenkomst mocht verwachten, maar hij of zij erkent dat Lolpassiebiking geen enkele invloed op deze weers- of terreinomstandigheden heeft.


4. Lolpassiebiking heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de deelnemer recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de deelnemer gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Lolpassiebiking binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.


5. Alle in artikel 9b genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.


6. Indien de in artikel 9 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal Lolpassiebiking ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor Lolpassiebiking onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Lolpassiebiking er voor zorgdragen dat de deelnemer terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.


Artikel 10 Opzegging door Lolpassiebiking


1. Lolpassiebiking kan de (reis)overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lolpassiebiking aan de (reis)overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De deelnemer heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve clinic of reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van het bedrag van de overeenkomst of de reissom of een evenredig deel daarvan als de clinic of reis reeds ten dele is genoten.


2. Lolpassiebiking heeft het recht de (reis)overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:


o In geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het gepubliceerde aantal en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan. In dat geval ontvangt de deelnemer de aan Lolpassiebiking betaalde bedragen retour of, in geval van een clinic, wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een andere clinic op een andere datum en/ of tijdstip. De voor de clinic of reis reeds gemaakte kosten zoals inentingen, visa, vliegreis, treinreis, aanschaf materiaal en huur accommodatie etc. worden niet vergoed;


o In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de bijzondere reisbestemmingen waarop de (reis)overeenkomst betrekking heeft, en op de aard van de te volgen clinic of te maken reis.


Artikel 11 Aansprakelijkheid van Lolpassiebiking


1. Lolpassiebiking is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de (reis)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Lolpassiebiking , rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de (reis)overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de clinics of reizen van Lolpassiebiking met zich meebrengen.


2. Lolpassiebiking is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van:


o Tekortkomingen in de uitvoering van de (reis)overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer; - Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;


o Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Lolpassiebiking en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Lolpassiebiking kunnen worden toegerekend;


o Omstandigheden waarop Lolpassiebiking geen invloed heeft, of in redelijkheid niet aan Lolpassiebiking kunnen worden toegerekend, dan wel van omstandigheden die, gezien het verblijf in de natuur, de bergen en onherbergzaam terrein en daarmee gepaard gaande omstandigheden, naar de aldaar gehanteerde normen redelijk te noemen zijn. Hieronder worden in het bijzonder hygiënische omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke gerekend;


o Diefstal of verlies van bagage en eigendommen, waaronder ook inbegrepen zijn fietsen , materiaal en uitrusting;


o Ter beschikking gestelde materialen en uitrusting, diensten verleend door via Lolpassiebiking ingeschakelde derden, vervoermiddelen of accommodatie van derden die door Lolpassiebiking in het programma worden gebruikt, zoals vliegtuigen of andere vervoermiddelen, accommodaties en liften.


3. Lolpassiebiking aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.


4. Tenzij sprake is van de tweede volzin van dit artikel, kan Lolpassiebiking zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer, niet uitsluiten of beperken. Voor zover Lolpassiebiking aansprakelijk gehouden kan worden voor door de deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.


5. In geval Lolpassiebiking aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom of het bedrag van de overeenkomst.


6. Tenzij hiervoor anders aangegeven, sluit Lolpassiebiking iedere aansprakelijkheid uit voor schade voortvloeiend uit haar handelen of nalaten tenzij dit het gevolg is van opzet of roekeloosheid met de wetenschap dat hier waarschijnlijk schade uit zal voortvloeien. Voor zover Lolpassiebiking aansprakelijk kan worden gehouden voor schade tengevolge van in de (reis)overeenkomst begrepen diensten van derden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de reissom of het bedrag van de overeenkomst behoudens de toepasselijkheid van artikel 11.4.


Artikel 12 Verplichtingen van de deelnemer


1. Deelname aan de in de overeenkomst genoemde activiteit geschiedt voor de deelnemer altijd voor eigen risico. De deelnemer geeft door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden aan op de hoogte te zijn van het risico dat het mountainbiken met zich mee brengt. De deelnemer accepteert dit risico en neemt willens en wetens deel aan de door Lolpassiebiking georganiseerde clinic, reis of andere activiteit.


2. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de clinic of reis van Lolpassiebiking , haar instructeurs of reisleiding op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.


3. De deelnemer die hinder/last veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van een clinic of reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Lolpassiebiking , haar instructeurs of de reisleiding van (voortzetting van) de clinic of reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.


4. De instructeur of reisleiding heeft tevens het recht om deelnemers van (verdere) deelname van een clinic of reis uit te sluiten als naar hun oordeel zich lichamelijke of geestelijke problemen openbaren, die de clinic of reis bemoeilijken. De deelnemer kan ook uitgesloten worden in het geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de reisleider, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting, het op eigen initiatief en zonder toestemming van de instructeur, reisleiding of gids, ondernemen van activiteiten in het terrein. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk.


5. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Lolpassiebiking ter beschikking gestelde materiaal of accommodatie.


6. In het geval van een reis dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of indien anders aangegeven, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de deelnemer tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de deelnemer. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.


7. De verplichting van Lolpassiebiking om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S. centrale. De deelnemer is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die niet worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.


8. Bij inschrijving of aanmelding voor een clinic of reis wordt door Lolpassiebiking aan de deelnemer gevraagd alle voor de clinic of reis relevante medische informatie aan Mountainbike Challenge te verstrekken. Indien de deelnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt kan Lolpassiebiking niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade ontstaan door verstrekking of juist het niet verstrekken van deze informatie.


9. De deelnemer is verplicht bij inschrijving of aanmelding voor een clinic of reis aan Lolpassiebiking gegevens te verstrekken van een persoon welke in geval van nood bereikbaar is en kan helpen bij een adequaat optreden om ieder risico voor de betreffende deelnemer zo laag mogelijk te houden. Het opgeven van de gegevens is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. Lolpassiebiking mag er zonder verdere controle vanuit gaan dat de verstrekte gegevens juist en bruikbaar zijn. De verplichting van Lolpassiebiking om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op juiste gegevens met betrekking tot een te bereiken persoon in geval van nood.


Artikel 13 BTW


1. De buitenlandse reizen zijn vrij van BTW. Indien de BTW-voorschriften worden gewijzigd zullen wij genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen.


Artikel 14 Klachten


1. Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de reisleiding en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen instructeur of reisleiding aanwezig is of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dient u op de eerstvolgende mogelijkheid, tijdens kantooruren contact op te nemen met Lolpassiebiking op telefoonnummer 06 21972135 . Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na beëindiging van de activiteit de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de clinic of reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.


2. Op de (reis)overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlandse recht van toepassing.


Disclaimer


Deze disclaimer heeft betrekking op www.lolpassiebiking.nl inclusief al haar onderliggende pagina’s.


Algemeen Lolpassiebiking , verleent u hierbij toegang tot www.lolpassiebikking.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Lolpassiebiking en derden zijn aangeleverd. Lolpassiebiking behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lolpassiebiking . In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lolpassiebiking en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lolpassiebiking , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.